Fòrum
Fils
Marc Verdaguer 16-03-2009 - 23:45:14
Al·legacions als Pressupostos 2009 de l'Ajuntament de Calldetenes

D'acord al què hem exposat i defensat públicament en els darrers plens, hem presentat al·legacions en els pressupostos proposats per a l'equip de govern per a l'Ajuntament de Calldetenes per aquest any 2009. La nostra voluntat està molt lluny de voler posar pals a les rodes i perjudicar el poble de Calldetenes, sinó al contrari. Creiem que si avisem a temps que les coses no van bé i advertim per on estan fallant les previsions econòmiques farem un bé al poble de Calldetenes. L'Alcalde i regidors de l'equip de govern farien bé de tenir en compte les al·legacions presentades. Estem a la disposició del poble de Calldetenes per a parlar-ne, discutir-les i defensar-les públicament. Pels que hi estigueu interessats aquest és el document literal que hem presentat a l'Ajuntament.

IL·LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALLDETENESEn Marc Verdaguer i Montanyà en nom del Grup Municipal de Convergència i Unió i Independents d’aquest Ajuntament, amb DNI 339.57.408-R, atentament


E X P O S O


I. Que el passat ple de 16 de febrer de 2009 aquest Ajuntament va aprovar inicialment els pressupostos generals municipals per l’exercici 2009.

II. Que es tracta d’un projecte de pressupostos totalment unilateral de l’equip de govern i que no s’ha intentat consensuar amb cap grup de l’oposició.

III. Que demostrant la responsabilitat del nostre grup presentem una sèrie d’al•legacions o propostes perquè s’incorporin al pressupost i permetin el nostre vot favorable o com a mínim d’abstenció.

IV. Que per aquest motiu, de conformitat amb el que disposa l’article 169 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el grup municipal de Convergència i Unió i Independents de Calldetenes presentem les següents


AL·LEGACIONS
PRIMERA AL·LEGACIÓ

En el capítol 1 d’ingressos d’Impostos Directes no estem d’acord amb la proposta d’aquest equip de govern que xifra els ingressos per aquest concepte en 831.600 €. En primer lloc perquè s’aprovaren les ordenances fiscals (Ple del 16 d’octubre de 2008) amb un increment dels tipus i coeficients de les ordenances inferior al recomanat pel Pla de Sanejament Financer de la Diputació de Barcelona. Si a aquest fet li sumem el context econòmic-financer, les previsions macroeconòmiques per a l’any 2009 i l’estat d’execució del pressupost del 2008 difícilment es podran assolir aquests ingressos. El mateix informe econòmic-financer elaborat pel secretari interí, el Sr. Jordi Berenguer, en data 11 de febrer de 2009, ja cita textualment que aquestes previsions podrien ser inferiors.

SEGONA AL·LEGACIÓ

En el capítol 2 d’ingressos d’Impostos Indirectes es preveuen uns ingressos de 75.000 €, valor que suposa una reducció del 25% del previst l’any anterior. No estem d’acord amb aquesta previsió i considerem que és excessivament optimista, sobretot tenint en compte que durant l’exercici 2008 s’han liquidat 57.000 € dels 100.000 € previstos. La crisis profunda del sector de la construcció fa que en aquest any 2009 difícilment es pugui arribar als 57.000 € de l’any anterior. En altres ajuntaments s’ha aplicat una reducció del 75%, valor més proper a les dades reals.

TERCERA AL·LEGACIÓ

En el capítol 7 d’ingressos de transferències de capital de l’estat d’ingressos observem amb preocupació que hi ha un dèficit d’inversions, concretament en el Poliesportiu, Urbanització entorn de l’Església Sant Martí i POUM. Aquest dèficit suposa només pel poliesportiu 633.492 € i no es pot determinar per les altres dues inversions.
El fet que aquest darrer mes el Fons de Cooperació Estatal va baixar un 3,5% ens fa pensar que difícilment es podran obtenir els ingressos de 1.548.828 €. Si realment ja hi ha incertesa i parlem de dèficit d’inversions considerant que es podrien assolir els 1.548.828 € no som capaços d’imaginar com es podran finançar aquestes inversions si no s’arriba a aquesta previsió d’ingressos.

QUARTA AL·LEGACIÓ

En el capítol 9 d’ingressos de passius financers no estem d’acord amb l’informe econòmic financer que acompanya el pressupost, elaborat pel Secretari-Interventor interí, el Sr. Jordi Berenguer, a 11 de febrer de 2009, ja que en aquest hi falten operacions de crèdit que s’han contractat d’acord amb el Pla de Sanejament. Concretament hi trobem a faltar la contractada amb el BBVA de 500.000 €. Les inversions a realitzar presenten un dèficit real i no es poden finançar totes elles. Aquest dèficit no és possible finançar-lo amb la concertació d’operacions de crèdit, ja que l’Ajuntament té aprovat un Pla de Sanejament econòmic-financer que no li permet demanar cap préstec per inversions, i qualsevol operació de crèdit que es pretengui concertar està sotmesa a la prèvia autorització de Política Financera de la Generalitat. Cal recordar que les operacions de crèdit contractades d’acord al Pla de Sanejament s’han de destinar a eixugar el fort romanent de tresoreria negatiu que arrossega l’ajuntament des d’anys endarrere.

CINQUENA AL·LEGACIÓ

En el capítol 2 de despeses en béns corrents, serveis i transferències corrents per un valor total de 1.141.175 € considerem que no hi ha prou ingressos per atendre les obligacions exigibles a l’Ajuntament en aquest capítol. A més a més si tenim en compte que no es consideren els imports de les factures reparades en el Ple Extraordinari del 16 d’octubre de 2008, per un import superior als 100.000 €, difícilment es podrà fer front a aquests pagaments. Aquestes factures pendents d’aplicació en el pressupost 2008 passen al 2009 i aquest fet no s’ha tingut en compte en l’elaboració dels pressupostos per aquest any 2009.
El mateix informe econòmic-financer exposa textualment: “... és necessari reduir partides d’aquest capítol, encara que això suposi la supressió de serveis no bàsics (tal com diu el pla de sanejament), ja que l’Ajuntament no té capacitat econòmica suficient per poder-los mantenir a aquest ritme. Les partides previstes en aquest capítol, si es segueix el ritme de despesa actual, no seran suficients per arribar a pagar a finals d’any. “

És per aquest motiu que ens agradaria saber com es pensa fer front al pagament de despeses en béns corrents, serveis i transferències corrents si el mateix informe financer que acompanya els pressupostos ja diu textualment que no es podran arribar a pagar.

SISENA AL·LEGACIÓ

En el capítol 4 de despeses, concretament en transferències corrents, de 70.130 € cal destacar que és una partida molt superior a la previsió del Pla de Sanejament de la Diputació de Barcelona.

SETENA AL·LEGACIÓ

En el capítol 6 de les despeses per inversions reals no estem d’acord amb la proposta d’aquest equip de govern que xifra les despeses per aquest concepte en 8.112.533 €. És evident que no hi ha finançament suficient per a realitzar totes les inversions d’obres incloses en aquest pressupost. Hi ha un dèficit d’inversió de 633.492,23 € pel projecte del Poliesportiu i de 475.564,58 € pel projecte del Torrental.

Els 633.492,23 € del Poliesportiu és la part corresponent a l’aportació municipal. Aquesta part no es pot obtenir ni de recursos ordinaris, ni de incorporació de romanents de tresoreria (que són fortament negatius), ni mitjançant crèdit (ja que el Pla de Sanejament i Política Financera no ho permetran). S’ha de tenir present que si no es justifica l’acabament de l’obra al 2009, l’ajuntament haurà de retornar l’import de la subvenció rebuda al Consell Català de l’Esport.
Els 475.564,58 € del Torrental es correspon a l’aportació municipal, d’acord amb l’expedient d’aplicació de quotes urbanístiques per a l’execució de la primera fase de les obres d’urbanització del sector residencial “El Torrental” de 487.506,58 € menys els 11.942 € sobrants de la venta del solar del Carrer Blanqueig núm. 23 que permetria finançar una part d’aquesta inversió. La part principal de la venta d’aquest solar va destinada a l’aportació corresponent a l’Ajuntament de la urbanització dels carrers Santa Eugènia, Països Catalans i El Pujol. Naturalment que les despeses registrals i els honoraris per redacció i elaboració de projectes no permet finançar aquest important dèficit d’inversió. És per aquest motiu que agrairíem tenir coneixement de com es pensen finançar aquestes despeses.


Per tot l’exposat,


DEMANO


Que es tingui per presentat aquest escrit, i en mèrits de l’exposat en el cos del mateix el Ple estimi les al·legacions exposades i s’incorporin al projecte de pressupost general municipal en el proper ple d’aquesta corporació


Calldetenes, a 13 de març de 2009

IL.LM. SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE CALLDETENES
  214:0
Grup Municipal de Convergència de Calldetenes