Frum
Fils
Marc Verdaguer 16-03-2009 - 23:45:14
Allegacions als Pressupostos 2009 de l'Ajuntament de Calldetenes

D'acord al qu hem exposat i defensat pblicament en els darrers plens, hem presentat allegacions en els pressupostos proposats per a l'equip de govern per a l'Ajuntament de Calldetenes per aquest any 2009. La nostra voluntat est molt lluny de voler posar pals a les rodes i perjudicar el poble de Calldetenes, sin al contrari. Creiem que si avisem a temps que les coses no van b i advertim per on estan fallant les previsions econmiques farem un b al poble de Calldetenes. L'Alcalde i regidors de l'equip de govern farien b de tenir en compte les allegacions presentades. Estem a la disposici del poble de Calldetenes per a parlar-ne, discutir-les i defensar-les pblicament. Pels que hi estigueu interessats aquest s el document literal que hem presentat a l'Ajuntament.

ILLM. SR. ALCALDE DE LAJUNTAMENT DE CALLDETENESEn Marc Verdaguer i Montany en nom del Grup Municipal de Convergncia i Uni i Independents daquest Ajuntament, amb DNI 339.57.408-R, atentament


E X P O S O


I. Que el passat ple de 16 de febrer de 2009 aquest Ajuntament va aprovar inicialment els pressupostos generals municipals per lexercici 2009.

II. Que es tracta dun projecte de pressupostos totalment unilateral de lequip de govern i que no sha intentat consensuar amb cap grup de loposici.

III. Que demostrant la responsabilitat del nostre grup presentem una srie dallegacions o propostes perqu sincorporin al pressupost i permetin el nostre vot favorable o com a mnim dabstenci.

IV. Que per aquest motiu, de conformitat amb el que disposa larticle 169 del text refs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, el grup municipal de Convergncia i Uni i Independents de Calldetenes presentem les segents


ALLEGACIONS
PRIMERA ALLEGACI

En el captol 1 dingressos dImpostos Directes no estem dacord amb la proposta daquest equip de govern que xifra els ingressos per aquest concepte en 831.600 . En primer lloc perqu saprovaren les ordenances fiscals (Ple del 16 doctubre de 2008) amb un increment dels tipus i coeficients de les ordenances inferior al recomanat pel Pla de Sanejament Financer de la Diputaci de Barcelona. Si a aquest fet li sumem el context econmic-financer, les previsions macroeconmiques per a lany 2009 i lestat dexecuci del pressupost del 2008 difcilment es podran assolir aquests ingressos. El mateix informe econmic-financer elaborat pel secretari inter, el Sr. Jordi Berenguer, en data 11 de febrer de 2009, ja cita textualment que aquestes previsions podrien ser inferiors.

SEGONA ALLEGACI

En el captol 2 dingressos dImpostos Indirectes es preveuen uns ingressos de 75.000 , valor que suposa una reducci del 25% del previst lany anterior. No estem dacord amb aquesta previsi i considerem que s excessivament optimista, sobretot tenint en compte que durant lexercici 2008 shan liquidat 57.000 dels 100.000 previstos. La crisis profunda del sector de la construcci fa que en aquest any 2009 difcilment es pugui arribar als 57.000 de lany anterior. En altres ajuntaments sha aplicat una reducci del 75%, valor ms proper a les dades reals.

TERCERA ALLEGACI

En el captol 7 dingressos de transferncies de capital de lestat dingressos observem amb preocupaci que hi ha un dficit dinversions, concretament en el Poliesportiu, Urbanitzaci entorn de lEsglsia Sant Mart i POUM. Aquest dficit suposa noms pel poliesportiu 633.492 i no es pot determinar per les altres dues inversions.
El fet que aquest darrer mes el Fons de Cooperaci Estatal va baixar un 3,5% ens fa pensar que difcilment es podran obtenir els ingressos de 1.548.828 . Si realment ja hi ha incertesa i parlem de dficit dinversions considerant que es podrien assolir els 1.548.828 no som capaos dimaginar com es podran finanar aquestes inversions si no sarriba a aquesta previsi dingressos.

QUARTA ALLEGACI

En el captol 9 dingressos de passius financers no estem dacord amb linforme econmic financer que acompanya el pressupost, elaborat pel Secretari-Interventor inter, el Sr. Jordi Berenguer, a 11 de febrer de 2009, ja que en aquest hi falten operacions de crdit que shan contractat dacord amb el Pla de Sanejament. Concretament hi trobem a faltar la contractada amb el BBVA de 500.000 . Les inversions a realitzar presenten un dficit real i no es poden finanar totes elles. Aquest dficit no s possible finanar-lo amb la concertaci doperacions de crdit, ja que lAjuntament t aprovat un Pla de Sanejament econmic-financer que no li permet demanar cap prstec per inversions, i qualsevol operaci de crdit que es pretengui concertar est sotmesa a la prvia autoritzaci de Poltica Financera de la Generalitat. Cal recordar que les operacions de crdit contractades dacord al Pla de Sanejament shan de destinar a eixugar el fort romanent de tresoreria negatiu que arrossega lajuntament des danys endarrere.

CINQUENA ALLEGACI

En el captol 2 de despeses en bns corrents, serveis i transferncies corrents per un valor total de 1.141.175 considerem que no hi ha prou ingressos per atendre les obligacions exigibles a lAjuntament en aquest captol. A ms a ms si tenim en compte que no es consideren els imports de les factures reparades en el Ple Extraordinari del 16 doctubre de 2008, per un import superior als 100.000 , difcilment es podr fer front a aquests pagaments. Aquestes factures pendents daplicaci en el pressupost 2008 passen al 2009 i aquest fet no sha tingut en compte en lelaboraci dels pressupostos per aquest any 2009.
El mateix informe econmic-financer exposa textualment: ... s necessari reduir partides daquest captol, encara que aix suposi la supressi de serveis no bsics (tal com diu el pla de sanejament), ja que lAjuntament no t capacitat econmica suficient per poder-los mantenir a aquest ritme. Les partides previstes en aquest captol, si es segueix el ritme de despesa actual, no seran suficients per arribar a pagar a finals dany.

s per aquest motiu que ens agradaria saber com es pensa fer front al pagament de despeses en bns corrents, serveis i transferncies corrents si el mateix informe financer que acompanya els pressupostos ja diu textualment que no es podran arribar a pagar.

SISENA ALLEGACI

En el captol 4 de despeses, concretament en transferncies corrents, de 70.130 cal destacar que s una partida molt superior a la previsi del Pla de Sanejament de la Diputaci de Barcelona.

SETENA ALLEGACI

En el captol 6 de les despeses per inversions reals no estem dacord amb la proposta daquest equip de govern que xifra les despeses per aquest concepte en 8.112.533 . s evident que no hi ha finanament suficient per a realitzar totes les inversions dobres incloses en aquest pressupost. Hi ha un dficit dinversi de 633.492,23 pel projecte del Poliesportiu i de 475.564,58 pel projecte del Torrental.

Els 633.492,23 del Poliesportiu s la part corresponent a laportaci municipal. Aquesta part no es pot obtenir ni de recursos ordinaris, ni de incorporaci de romanents de tresoreria (que sn fortament negatius), ni mitjanant crdit (ja que el Pla de Sanejament i Poltica Financera no ho permetran). Sha de tenir present que si no es justifica lacabament de lobra al 2009, lajuntament haur de retornar limport de la subvenci rebuda al Consell Catal de lEsport.
Els 475.564,58 del Torrental es correspon a laportaci municipal, dacord amb lexpedient daplicaci de quotes urbanstiques per a lexecuci de la primera fase de les obres durbanitzaci del sector residencial El Torrental de 487.506,58 menys els 11.942 sobrants de la venta del solar del Carrer Blanqueig nm. 23 que permetria finanar una part daquesta inversi. La part principal de la venta daquest solar va destinada a laportaci corresponent a lAjuntament de la urbanitzaci dels carrers Santa Eugnia, Pasos Catalans i El Pujol. Naturalment que les despeses registrals i els honoraris per redacci i elaboraci de projectes no permet finanar aquest important dficit dinversi. s per aquest motiu que agrairem tenir coneixement de com es pensen finanar aquestes despeses.


Per tot lexposat,


DEMANO


Que es tingui per presentat aquest escrit, i en mrits de lexposat en el cos del mateix el Ple estimi les allegacions exposades i sincorporin al projecte de pressupost general municipal en el proper ple daquesta corporaci


Calldetenes, a 13 de mar de 2009

IL.LM. SR. ALCALDE DE LAJUNTAMENT DE CALLDETENES
  214:0
Grup Municipal de PDeCAT de Calldetenes